Różnica pomiędzy akcjami a obligacjami – co należy wiedzieć?

wykres biznesowy

Wiele osób zrównuje akcje i obligacje, które jednak tym samym nie są. Warto dowiedzieć się, o różnicach, które je dzielą. Oczywiście przypominamy również, że niezależnie jaki instrument inwestycyjny wybierzecie, to ryzyko z tego tytułu jest naprawdę duże.

Akcje a obligacje

Akcje i obligacje nie są tym samym, choć to rodzaje papierów wartościowych. Łączy je również fakt, że są przedmiotem obrotu na giełdzie i na tym podobieństwa się kończą. Główna różnica polega na tym, że akcje są aktywami kapitałowymi, zaś obligacje – aktywami dłużnymi. Zatem jeżeli kupicie akcje, to stajecie się akcjonariuszami, posiadacie własność ułamkową części kapitałowej spółki. Natomiast wybierając obligacje pożyczacie kapitał jakiejś firmie. Ta z kolei zobowiązuje się spłacić dług wypłacając Wam w ramach tego niewielki procent, przy czym nadal ryzyko straty jest duże. Kupując obligacje nie jesteście więc współwłaścicielami lecz wierzycielami. Decydując się na zakup akcji, np. uprzywilejowanych, możecie otrzymać pierwszeństwo w wypłacie dywidendy, ale też przywilej w postaci większego znaczenia Waszych głosów. Takimi akcjami nie możecie handlować. Jeżeli zamierzacie je sprzedać, to musicie pamiętać, że staną się wtedy akcjami zwykłymi.

Rodzaje akcji

Akcje, czyli papiery wartościowe, dostępne są w różnych rodzajach. Możemy wyróżnić akcje imienne, które zawierają informacje na temat osób czy firm mających do nich prawa. Celem tego typu akcji jest możliwość zyskania większego wpływu na daną spółkę. Jeżeli będziecie chcieli zbyć takie akcje, to będziecie musieli przygotować odpowiednią umowę. Ten fakt trzeba też zgłosić do księgi akcyjnej. Do takich akcji zalicza się akcje aportowe, które można uzyskać za wkład niepieniężny. Wyróżniamy jeszcze akcje na okaziciela, które są bezosobowe, a więc prawo do nich posiada osoba, która je zakupiła. Nie można ograniczyć zbywalności tych papierów wartościowych. Jeszcze innym rodzajem są akcje gratisowe, które wydawane są przez spółkę, np.  w sytuacji, gdy konieczne jest podwyższenie kapitału. Akcjonariusze uzyskują z tego tytułu prawo do dywidendy. Na uwagę zasługują jeszcze akcje winkulowane. To papiery wartościowe o wyłączonej możliwości zbytu, przy czym może ona wynosić maksymalnie 5 lat od chwili podpisania umowy. Jeżeli akcjonariusz sprzeda te akcje wcześniej, to może zostać zaskarżony. Jeżeli chcesz zacząć inwestycje w akcje, to w Bank Saxo możesz to zrobić, przy czym pamiętaj o ryzyku inwestycyjnym.

Rodzaje obligacji

Na rynku dostępnych jest także wiele rodzajów obligacji. Biorąc pod uwagę emitenta, możemy wyróżnić obligacje skarbowe, komunalne czy korporacyjne. Możemy też wziąć pod uwagę czas inwestycji W takim przypadku wyróżniamy obligacje długoterminowe, średnioterminowe i krótko terminowe. Występuje też szczególny rodzaj obligacji, który określa się mianem konsoli. Ich posiadacz otrzymuje rentę wieczystą. Biorąc pod uwagę miejsce emisji, wyróżniamy: obligacje krajowe, które są emitowane w kraju, z którego pochodzi emitent. Wyróżniamy też obligacje zagraniczne. Są one emitowane poza granicami kraju emitenta. Dostępne są też euro obligacje, które sprzedawane są na rynku międzynarodowym. Zarówno kupując akcje, jak i obligacje należy wiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak pewna inwestycja czy pewny zysk.